Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers

Om het Evangelie met hart, hoofd en handen te delen

 

open het jaarverslag

Voorwoord

Kom en zie!

Kom en zie! Dit klinkt als een welkome en warme uitnodiging en dat is het ook! Een uitnodiging om dichtbij te komen en iets moois te ontdekken. Wat kun je daar naar verlangen, vooral na een jaar waarin afstand houden het nieuwe normaal is. ‘Kom, ga met me mee en kijk wat ik ontdekt heb. Ik wil het graag met je delen, want gedeelde vreugde is dubbele vreugde!’

Zo moet Filippus gedacht hebben toen hijzelf door Jezus gevonden was en Hem begon te volgen (Joh. 1:44). Het eerste wat hij deed was op zoek gaan naar zijn vriend Nathanaël om hem te vertellen wat hem overkomen was: de ontdekking dat de door Mozes en de profeten beloofde Messias gekomen is! ‘Kom Nathanaël, twijfel niet, ga mee naar Jezus om Hem te zien en te horen.’ En Nathanaël ging en geloofde in Jezus!

Het lijkt op de verhalen van Afraheem, Benson en Jorge, voorgangers uit Pakistan, Uganda en Ecuador. Vrienden brachten hen door de woorden van het Evangelie aan de voeten van Jezus. Hij keerde hun levens ondersteboven en nodigde hen uit om Hem te volgen. Door Zijn Geest ontvangen ze kracht en vrijmoedigheid om in hun stad of dorp van Jezus te getuigen.

Velen van hen ontvangen praktische toerusting en begeleiding vanuit NET Foundation om met hart, hoofd en handen tekenen op te richten van Zijn Koninkrijk. Het is bijzonder en bemoedigend om daar van dichtbij bij betrokken te zijn. In dit jaarverslag willen we u iets van onze blijdschap en dankbaarheid laten proeven. Neem, lees; kom en zie!

Met hartelijke groet,

 

In het kort

30

conferenties in 7 landen

1.176

conferentiedeelnemers

(via de radio luisterden 3.000 tot 4.000 deelnemers mee)

24

partnerovereenkomsten

2.429

online studenten

30

online train the trainer studenten

Visie, missie en strategie

Wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs door een keten van mensen!

Het is bijzonder om te zien hoe God mensen inschakelt in Zijn Koninkrijk. Andreas brengt zijn broer Simon Petrus bij Jezus, Filippus doet hetzelfde met zijn vriend Nathanaël. Na de uitstorting van de Heilige Geest trekken de twaalf apostelen met andere trouwe volgers van de Messias er samen op uit, om het Evangelie van de Heere Jezus in nieuwe gebieden te verkondigen. Ook Paulus wordt zo ingeschakeld. Hij trekt rond om mensen te bewegen tot het geloof in Jezus. Hij doet het niet alleen, maar reist samen met andere evangelisten. En als ergens een gemeente ontstaan is wijst hij plaatselijke gelovigen aan om de gemeente na zijn vertrek te leiden en te onderwijzen, want Bijbelgetrouw onderwijs is van levensbelang! Hij schrijft het ook aan Timotheüs: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’.

Meer dan negentig (!) procent van de voorgangers op het zuidelijk halfrond is niet of nauwelijks toegerust voor het werk in hun gemeente. Vaak vanwege een gebrek aan tijd, omdat ze voor het onderhoud van hun gezin taxichauffeur, boer of onderhoudsmonteur zijn, of omdat ze zelfs de lagere school niet afgerond hebben en daardoor geen toegang hebben tot een Bijbelschool. Het gebrek aan Bijbelgetrouwe toerusting heeft vaak grote gevolgen voor de prediking, pastoraat en diaconaat en daarmee voor de hele gemeenschap.

Onze visie en missie

Het is de visie van NET Foundation om praktisch Bijbelgetrouw onderwijs wereldwijd flexibel beschikbaar te maken, zodat voorgangers en evangelisten het Evangelie met hart, hoofd en handen zichtbaar kunnen maken in hun omgeving en tegelijk weerbaar zijn tegen verkeerde invloeden van buitenaf.

Onze missie is daarin het toerusten, begeleiden en bemoedigen van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk.

Onze strategie

Onze missie vindt plaats door een drietal programma’s:

NSC

NET Study Centres

Het aanbieden van face to face-onderwijs aan voorgangers die veelal geen opleiding hebben genoten en nauwelijks of geen toegang hebben tot internet.

NTT

NET Train the Trainer

Het aanbieden van online training en cursusmaterialen aan lokale voorgangers en trainers, zodat zij in hun eigen omgeving anderen kunnen onderwijzen.

NPI

NET Partner Institutions

Het aanbieden van flexibel online onderwijs - via Bijbelscholen en theologische opleidingen - aan studenten in gesloten landen of afgelegen gebieden.

Met deze drievoudige aanpak willen we zo direct en effectief mogelijk onze missie realiseren in de verschillende contexten waar NET Foundation werkzaam is.

 

Kernwaarden van toerusting NET:

 

NSC

NET Study Centres

NET Foundation rust voorgangers online toe, maar ook via lokale trainingen.

NTT

NET Train the Trainer

Iedereen die een cursus gaat geven volgt eerst zelf de betreffende cursus online bij NET.

NPI

NET Partner Institutions

NET Foundation werkt samen met lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen.

NET in Afrika

17

conferenties

671

conferentiedeelnemers

(via de radio luisterden 3.000 tot 4.000 deelnemers mee)

3

partnerovereenkomsten

348

online studenten

De kerk in Afrika groeit hard. Sinds 2018 zijn er voor het eerst in de wereldgeschiedenis meer christenen in Afrika dan in Latijns-Amerika. Kerken zijn uit het straatbeeld niet weg te denken. De meeste steden en dorpen hebben meerdere kerkgebouwen.

Pastors en evangelisten zijn helaas vaak laag opgeleid. Hierdoor is het onderwijs dat ze brengen niet altijd in overeenstemming met de Bijbel. Ook hebben ze te maken met de oprukkende islam. Daar waar de islam nog geen voet aan de grond heeft,  worden moskeeën gefinancierd door olieproducerende landen. Het aanbod van geld en een moskee  in de nabije omgeving trekt veel mensen aan. Daarbij heeft men te maken met het oprukkende westerse gedachtegoed, waardoor vooral jongeren het contact met de kerk kwijtraken. Voor dit continent is het speerpunt voor NET dan ook – conform de missie – goed Bijbelgetrouw en Christocentrisch theologisch onderwijs.

1

NSC en NPI Oeganda

2

NSC en NPI Kenia

3

NSC Zambia

4

NPI en NTT Ethiopië

5

NTT Nigeria

6

NTT Gambia

7

NTT Burundi

8

NTT Malawi

NSC Kenia

In Kenia werd de voortgang van het werk bemoeilijkt door de omstandigheden. Naast de Covid-19 pandemie, die ook Kenia niet voorbij gaat, had het noordwesten te lijden van sprinkhanen en overstromingen. Pastor Eric Ngala Mutumbi heeft met steun vanuit Nederland geprobeerd ook de materiële nood te lenigen door kleding en voedsel uit te delen. Samen met pastor David Wafula en Mrs. Jenifer Omemo heeft Eric ook het trainen van de lokale kerkleiders verder gestalte gegeven. Dat kon niet altijd via cursussen op de vijf locaties (Bumala, Gongo, Bondo, Butere en Kitale) vanwege de lockdown. Toch werden veel voorgangers bereikt met Bijbelgetrouwe toerusting. Als alternatief voor plaatselijke bijeenkomsten werden lessen via de radio uitgezonden. Hier kwam veel respons op. Omdat het werk groeit, is aan het eind van het jaar het team met een tweetal docenten uitgebreid: pastor H. Muchesi en Mrs. Jane Andika. We hopen zo met elkaar in Gods kracht Zijn zendingsbevel ook in Kenia uit te voeren.

NSC Oeganda

NET werkt sinds 2016 in Oeganda. Cate Nattabi coördineert dit werk en onderhoudt de contacten met NET. Zij wordt daarbij geholpen door George Kilama, Titus Sosolye en Benson Tumwesige. Het werk in Oeganda heeft als een katalysator gewerkt voor de start van de NET Study Centres. Het was tijdens de crisis haast onmogelijk de drie studiecentra in de lucht te houden, de predikanten en evangelisten zijn arm en hebben geen goede smartphones. Na onderzoek bleek dat geluidsopnames op de meeste mobieltjes kunnen worden afgespeeld. Ook is YouTube ingezet. Zodra het mogelijk was zijn er face to face-conferenties georganiseerd. Zo heeft het team het werk kunnen voortzetten en zelfs onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een nieuw vierde studiecentrum voor de toekomst.

NSC Zambia

In Zambia zijn de eerste contacten gelegd met pastor Lawson Lovyson Limao. Hij werkt part-time in een gemeente naast zijn gewone baan en heeft vanaf 2019 verschillende online-cursussen gevolgd met de bedoeling in 2020 een NET Study Centre op te zetten. Lawson heeft prachtig werk verricht. In 2020 heeft hij helemaal alleen, met beperkte financiële steun van NET, buitengewoon mooi werk verzet. Soms zat het tegen, maar desondanks heeft Lawson drie conferenties belegd en plannen gemaakt om op een nieuwe plek vanaf 2021 een tweede studiecentrum te beginnen.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

NTT Nigeria

In Nigeria vindt toerusting plaats van dove pastors. Er zijn inmiddels vijf cursussen online aangeboden en de cursisten ontvingen na het succesvol afronden hiervan een certificaat. Onlangs werd  de online cursus ‘Christian marriage & family’ gevolgd die doorgegeven wordt aan een groep van tien á vijftien dove pastors.

Video: catechisatie aan dove jongeren door getrainde dove pastors in Nigeria,  klik hier

NTT Ethiopië

Het NTT-traject in Ethiopië verloopt heel goed. De lokale coördinator heeft samen met een groep van zeven pastors eerst de cursus ‘God’s way of salvation’ gevolgd, en daarna ‘God’s call to ministry’ (online). Deze zeven voorgangers zijn vervolgens vertrokken naar hun eigen gemeente, in zeven gebieden in een straal van honderd kilometer rond Debre Zeit. Daar gaven ze het geleerde door aan een groep van twintig voorgangers, evangelisten en andere kerkenwerkers. De cursusboekjes zijn hiervoor vertaald in het Amhaars, Nuer en Oroma, drie lokale talen in Ethiopië. De trainers volgen nu online de derde cursus ‘Survey of the Old Testament’, om deze kennis op een later moment door te kunnen geven aan laagopgeleide voorgangers in hun eigen omgeving.

NTT Gambia

In Gambia volgt een team van zeven voorgangers de cursussen. Dit jaar werd de cursus ‘God’s call to ministry’ online gevolgd, en daarna ‘Survey of the Old Testament’. Voor deze groep is de online leeromgeving een echte uitdaging, maar de inhoud verrijkt hen enorm. Het delen van de opgedane kennis met andere laagopgeleide voorgangers is de volgende stap.

 

NTT Burundi

Uit Burundi ontvingen we het volgende bemoedigende rapport:

Beste medearbeiders in de wijngaard van onze Heere,

Kerst- en nieuwjaarswensen uit Burundi. Het is een grote vreugde voor mij om jullie te laten delen in wat de Heere aan het doen is in Burundi door middel van het NET Foundation trainingsprogramma. Sinds september 2020 heb ik NET Foundation trainingscentra geopend in Nyanza-Lac in Zuid-Burundi, in Bujumbura stad en Bubanza-Musenyi in West-Burundi. Het totaal aantal predikanten en kerkleiders dat de training volgt is 127. Ze komen uit verschillende kerkgenootschappen en iedereen heeft een exemplaar van het boek God’s way of Salvation in de Kirundi-vertaling ontvangen en zij zullen het zevende hoofdstuk in februari of maart 2021 afronden.

Tot slot wil ik u laten weten dat voorgangers en kerkleiders die deze training volgen de training waarderen en getuigen dat de cursus nuttig en bruikbaar is voor hun bediening. Ik heb twee verzoeken van voorgangers en kerkleiders uit het noorden, uit de  provincie Kayanza en vanuit het westen, uit de  provincie Cibitoke, die deze training willen geven. Maar de financiële uitdaging van reizen en accommodatie is een groot probleem om andere centra te openen en een vervolg te geven aan bestaande centra. Ik heb hiervoor uw gebed nodig. Daar komt bij dat sommige voorgangers en kerkleiders  niet de hele Bijbel hebben, maar alleen het Nieuwe Testament.

NTT Malawi

Halverwege 2020 nam broeder Joster vanuit Malawi contact op met NET, na het horen van de NET podcasts. Hij is erg gemotiveerd, is theologisch geschoold en al langer actief in het toerusten van voorgangers die Chichewa spreken. Hij heeft zelf Study Centres opgericht: vijftien in Mozambique, dertig in Malawi en drie in Zambia. Het eerste cursusboekje van NET is inmiddels vertaald in het Chichewa, een van de officiële talen in Malawi en wordt door hem gebruikt bij het toerusten van Malawische voorgangers. Hij werkt nauw samen met zendingswerkers van de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) in Malawi.

Pastor Lawson uit Zambia volgt op een bijzondere manier een training van NET Foundation: “Daarna roep ik de voorgangers een paar dagen bij elkaar om het geleerde aan hen door te geven. Dat zijn echt mooie momenten van herkenning!”

Via deze link leest u meer over het sterke verlangen van Lawson om het Evangelie te delen met mensen om hem heen.

Covid-19 heeft ook in Afrika een enorme impact. Het aantal besmettingen en doden is relatief laag, maar de economische impact van alle maatregelen is op het zuidelijk halfrond vele malen groter.

Al jarenlang werkt NET in Afrika samen met lokale Bijbelscholen aan Bijbelgetrouw online onderwijs. Het partnerschap met ILU in Kenia dateert al van 2010. De eerste contacten met ETC in Ethiopië werden in 2015 gelegd, en daarna volgde KEST in Oeganda.

Online onderwijs invoeren blijkt voor potentiële partners door internetproblemen, financiële en personele problemen een grote stap. De weg naar een partnerovereenkomst is in Afrika langer dan lang en een zaak van lange adem. Met de huidige partners in Oost-Afrika is NET heel blij: nu onderwijs face to face echt onmogelijk bleek, werden door hen forse inspanningen geleverd om voorgangers toch online te kunnen laten studeren. En met succes!

NPI Ethiopië

ETC (Ethiopian Theological College) in Addis Ababa is de meest stabiele partner van NET in Oost-Afrika. Sinds 2018 wordt het online onderwijs steeds verder uitgebouwd. Er komen steeds meer goede zelfontwikkelde cursussen online en die worden door steeds meer studenten gevolgd. De pandemie werkt hier als een katalysator: het aantal cursussen groeide in een jaar van 7 naar 28 en het aantal studenten dat online studeert van 47 naar 244!

NET houdt de vinger aan de pols en is beschikbaar voor het beantwoorden van hulpvragen. Met deze ondersteuning gaat ETC gemotiveerd en capabel door met het aanbieden van online onderwijs.

NPI Oeganda

Ondanks de moeilijkheden door strenge lockdowns vanwege Covid-19 kon Kampala Evangelical School of Theology (KEST) vanaf september stappen zetten voor het aanbieden van online onderwijs. NET heeft ondersteuning geboden bij de transformatie van lesboeken naar online cursussen. Ook worden twee cursussen uit het NET curriculum aangeboden: ‘God’s way of salvation’ en ‘Survey of the Old Testament’. In totaal biedt KEST nu dertien online cursussen aan meer dan 25 studenten aan.

NPI Kenia

Bij International Leadership University (ILU) in Nairobi kwam het online onderwijs in een stroomversnelling. Omdat dit nu echt de enige optie is wordt hier heel hard aan gewerkt. NET heeft vanaf mei tien trainingssessies verzorgd over het online leerplatform, de didactische aspecten van online leren en het ontwikkelen van online cursussen. Wekelijks verzorgt NET een vragenuur voor de meer dan twintig docenten die hieraan werken. Met het managementteam is regelmatig contact. Alle inspanningen hebben ervoor gezorgd dat inmiddels dertig cursussen online staan, en dat 78 studenten online studeren!

Podcasts

In het begin van de Covid-19 pandemie hebben we alle coördinatoren van de NET Study Centres wereldwijd geïnterviewd om te kijken welke vragen er leefden bij christenen uit verschillende continenten en wat mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn. Zomaar een paar vragen die naar voren kwamen:

 • Is dit een oordeel van God, of een teken van de wederkomst?
 • Hoe kunnen de allerarmsten dit overleven?
 • Waar is God in al dit lijden zichtbaar?
 • Regeert God ook tijdens de coronacrisis?
 • Waarom staat God dit toe?
 • Enzovoorts.

Deze vragen hebben we samen met de coördinatoren uit de verschillende continenten geprobeerd vanuit de Bijbel te beantwoorden. Dit is vervolgens vanuit de verschillende Study Centres ingesproken en online gezet in de vorm van podcasts. We hebben twaalf podcasts in het Engels gemaakt en zes in het Spaans. Een christin uit Pakistan verwoordde hoe belangrijk dit voor haar was: ‘Heel erg bedankt voor deze geweldige poging ons aan te moedigen in dit uur van ellende en depressie.’

Alle podcasts zijn te bekijken via deze link.

NET in Latijns-Amerika

4

conferenties

325

conferentiedeelnemers

16

partnerovereenkomsten

1493

online studenten

In verschillende landen in Latijns-Amerika zijn we als NET Foundation actief. De lokale coördinatoren in deze landen zijn Fabricio Medina en Edgar Baldeón.  Fabricio is ook als NET-coach en -trainer betrokken bij de conferenties die door verschillende NSC’s opgezet worden.

Sinds 2009 werken we samen met Bijbelscholen en theologische opleidingen die het verlangen hebben om meer voorgangers en leiders uit de gemeenten toe te rusten. In samenwerking met NET Foundation stellen zij hun cursussen online beschikbaar, zodat studenten de opleiding (gedeeltelijk) vanuit huis kunnen volgen.

Ook in 2020 is NET blijven zoeken naar geïnteresseerde instellingen in Latijns-Amerika voor het starten of ontwikkelen van online cursussen. Ondertussen blijven wij onze huidige partners ondersteunen. Zij zijn getraind en de verbondenheid blijft bestaan door middel van nieuwsbrieven, Facebook, Whatsapp-contacten en telefoontjes. Omdat buitenlandse reizen nu niet mogelijk zijn, is er geïnvesteerd in online-ontmoetingen. Zo hebben we iedere maand een gebedsmeeting met pastors uit Latijns-Amerika.

Sommige partners in Latijns-Amerika zijn erg succesvol in het opzetten van online cursussen, anderen ontwikkelen zich en weer anderen zijn nog maar net begonnen. Onze partnerscholen leiden samen ongeveer zeshonderd studenten op die zich door middel van online onderwijs voorbereiden op hun ambt.

1

Mexico

2

Cuba

3

Ecuador

4

Peru

5

Brazilië

6

Bolivia

NSC Cuba

De kerk in Cuba groeit en verlangt naar onderwijs. In 2020 zouden er twee conferenties worden georganiseerd op vier verschillende locaties. In Santiago de Cuba en Habana (Oude Testament en Nieuwe Testament) en op twee nieuwe locaties: Matanza en Maisi (God’s way of salvation en God’s call to ministry). Dit programma zou drie jaar duren. Ten gevolge van Covid-19 kon dit niet op deze manier doorgaan, maar er worden nieuwe plannen gemaakt.

NET is samen met de zendingsorganisatie Overseas Council betrokken bij vijf Bijbelscholen, die hun cursussen online zijn gaan aanbieden. Alle betrokken partners krijgen begeleiding en training.

 

NSC Ecuador

In Ecuador worden pastors al vanaf oktober 2017 via lokale conferenties toegerust. Destijds zijn we begonnen in Guayaquil. In 2020 werd in Machala voor 25 deelnemers een conferentie georganiseerd met als thema ‘God’s way of salvation’. Daarnaast zijn er drie grote conferenties georganiseerd via Zoom, met een totaal van 300 deelnemers. De cursussen werden zeer positief ontvangen. Voorgangers worden geraakt door het Bijbels onderwijs dat zij ontvangen, en willen dit delen met hun gemeente.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

NPI Mexico

In Mexico is de behoefte aan toerusting groot. NET werkt samen met vier partners om Bijbels gefundeerde toerusting en onderwijs aan te bieden. De komende jaren zal er aandacht zijn voor de verdieping en de intensivering van deze samenwerking.

Daarnaast zoekt NET naar twee nieuwe partners in Mexico om meer voorgangers te trainen.

 

NPI Brazilië

Brazilië is het grootste land van Latijns-Amerika en een van de grotere in de wereld, met ruim 200 miljoen inwoners.

NET heeft vier partners in Brazilië: Seminario Biblico do Nordeste (SBNE), Seminario Teológico Pentecostal do Nordeste in RECIFE (STPN), Seminario Teológico Russell Shedd in Joao Pessoa (STRS) en UniCristã-Faculdade Cristã. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe partners in het zuiden. Er is inmiddels ook contact met T-link dat zijn hoofdkantoor in Brazilië heeft. Ook wordt vanuit de SBNE in Brazilië gezocht naar samenwerking met Espanor in Mozambique

Er wordt geïnvesteerd in het opzetten en begeleiden van online onderwijs en online cursussen. Daarnaast wordt technische ondersteuning geboden.

 

NPI Ecuador

In Ecuador is de cursus ‘De rol van de virtuele leraar’ ontwikkeld. Deze is aangeboden aan docenten van enkele partners. Er moet echter vanwege Covid-19 een pas op de plaats worden gemaakt. De cursus zou als workshop aangeboden worden in april 2020, maar staat nu gepland voor 2021.

Er is één nieuwe partner bijgekomen in Ecuador: het Bijbelse seminarie Alianza. Ook is er contact gelegd met het Bijbelse seminarie in Uruguay.

 

NPI Peru

Theologische opleidingen in Peru hebben het niet gemakkelijk, velen hebben het financieel zwaar. Tegelijkertijd is men zich bewust van het belang van online onderwijs en wordt nagedacht over de invoering hiervan. NET probeert hen te ondersteunen in dit proces en een samenwerking met hen aan te gaan. Ook partner Universidad Seminario Evangelico de Lima (USEL) heeft sinds 2018 veel problemen. Financiële moeilijkheden, accreditatieperikelen en personeelswisselingen slokten veel aandacht en tijd op. Door personeelswisselingen moesten steeds nieuwe mensen worden getraind en was er ook twijfel of de samenwerking met NET voortgezet kon worden. Gelukkig kon in juli een nieuwe overeenkomst worden getekend. Inmiddels biedt deze partner weer online onderwijs aan aan 92 studenten.
Met vier andere theologische opleidingen die interesse toonden voor online onderwijs is contact gelegd, in de hoop dat daar een samenwerking uit voortkomt.

NPI Bolivia

In oktober 2019 kon een eerste overeenkomst worden getekend met een theologische opleiding in Bolivia: Centro de Capacitación Misionera (CCM) in de stad La Paz. CCM is 23 jaar geleden opgericht om actieve gemeenteleden toe te rusten. Hun programma is gericht op de Bijbel en in hun theologie staat Christus centraal.

NPI Cuba

Internettoegang is sinds enkele jaren beperkt mogelijk op Cuba. NET is samen met zendingsorganisatie Overseas Council betrokken bij vijf Bijbelscholen die begonnen zijn hun cursussen online aan te bieden. Met twee van hen heeft NET inmiddels een samenwerkingsovereenkomst. De studenten die deze cursussen volgen, zijn enthousiast en willen graag meer cursussen volgen. NET wil ook met nieuwe partners een samenwerking starten, om meer voorgangers en leiders op Cuba te kunnen trainen. Alle partners ontvangen begeleiding en training bij de ontwikkeling van online cursussen en het aanbieden daarvan.

Pastor José Vicente Malagón Jimenéz (66) is geboren in de stad Guayaquil. José is timmerman, een beroep dat hij van zijn vader heeft geleerd. In 2016 is hij door God geroepen om te dienen als voorganger en onderwijzer.

Tijdens zijn werk als onderwijzer en voorganger (naast zijn normale bezigheden als timmerman) kreeg José de behoefte om meer onderwijs te ontvangen om als voorganger de Heere te mogen dienen en Zijn Woord te delen met zijn omgeving. Hij werd gewezen op het NET Study Centre en heeft een training doorlopen. Daardoor heeft hij vaardigheden ontwikkeld om zijn werk als pastor beter te doen. Hij kijkt ernaar uit om het hele NET Curriculum te volgen.

Vanaf 2016 werkt hij als een pastor voor mensen in gevangenissen, voor mensen die op straat leven en mensen die drugs gebruiken. Doordat hij naast zijn werk als voorganger ook nog werkt als timmerman kan hij deze mensen helpen zowel op geestelijk als op materieel gebied.

NET in het Midden-Oosten en Zuid-Azië

9

conferenties

185

conferentiedeelnemers

5

partnerovereenkomsten

588

online studenten

In Azië heeft NET contacten in India en Pakistan. De meerderheid van de voorgangers in deze landen is ongeschoold op theologisch gebied. Ze staan in het ambt, maar hebben hier geen toerusting voor gehad. Dat maakt het leiden van een gemeente en onderwijs geven aan christenen tot een uitdaging. Bovendien hebben voorgangers vaak een reguliere baan om hun hoofd boven water te houden. De voorgangers en kerkleiders die de conferenties van NET bezoeken werken vaak in onrustige gebieden, waar oorlog is en waar christenen onderdrukt worden. Het samenkomen op een conferentie om te leren van elkaar en van het Woord van God wordt dikwijls als erg bemoedigend ervaren.

 

In het Midden-Oosten werkt NET samen met lokale partners om online voorgangers toe te rusten met Bijbelgetrouw onderwijs. De aan NET verbonden partnerscholen in deze landen worden ondersteund, begeleid en getraind bij de invoering van online theologisch onderwijs. Er is regelmatig contact via e-mail, telefoon en skype. De jaarlijkse bezoeken zijn in 2020 niet doorgegaan. Door middel van een online programma ontvangen de docenten training in de omgang met het digitale leerplatform en het ontwikkelen van hun eigen online cursussen. Hiervoor is een modelcursus en een trainingsprogramma ontwikkeld.

1

Aziatisch land

2

Israël

3

Egypte

4

India

NSC India

Het werk van NET in India stond gedurende 2020 in het teken van de opbouw van een netwerk. Er zijn drie online cursussen aangeboden. De contacten met deze voorgangers zijn voortgekomen uit gerichte zoekacties, gesprekken met verschillende (zendings)organisaties en persoonlijke contacten in India. Vanaf het begin is gecommuniceerd dat het werk van NET gericht is op het toerusten van voorgangers die een verlangen hebben om het Woord door te geven aan gemeenteleden en anderen in de gemeenschap. Naast de online training is er wekelijks een vrijwillige online gebedsbijeenkomst georganiseerd. Een uur lang kwamen de voorgangers hier samen om elkaar te bemoedigen rondom het geopende Woord en te bidden. Na afloop van de trainingen gaven de voorgangers aan door te willen gaan met de gebedsbijeenkomsten. De groep bestaat nu uit vier á vijf deelnemers (verspreid over heel India) die trouw wekelijks samenkomen. Door de reisbeperkingen kon er geen bezoek worden gebracht, maar dit is zeker geen belemmering geweest voor de opbouw en voortgang van het werk in India.

NSC Pakistan

In Pakistan heeft NET ingezet op het online lesgeven. Het idee was om lessen op YouTube te zetten en daar tijdens een Zoom-moment over door te praten met de studenten. Gelukkig was het al vrij snel mogelijk om met kleinere groepen samen te komen. Die bijeenkomsten zijn gefilmd en online gezet, waarmee minimaal 130 studenten bereikt zijn. Daarnaast zijn we in gesprek gekomen met een organisatie die ons heeft gevraagd samen te werken zodat we in 2021 ook via hen pastors en evangelisten kunnen opleiden. Die gesprekken hebben geresulteerd in een mooi samenwerkingsverband. De cursusboekjes van NET worden vertaald en geprint in de lokale taal.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NPI Israël

Het Israel College of the Bible (ICB) in Netanya is een betrouwbare partner van NET die op een uitstekende manier onderwijs geeft. Het face to face-onderwijs lag in 2020 verschillende keren helemaal stil vanwege lockdowns, maar het online onderwijs ging gewoon door. Meer nog: via het online leerplatform worden nu ook face to face-studenten bereikt!

In 2020 is het contact met ds. David Zadok van drukkerij HaGefen (‘De wijnstok’) hernieuwd. De missie van HaGefen is het ondersteunen van Messiasbelijdende gemeenten in Israël op het gebied van evangelisatie en discipelschap. Ds. Zadok werkt aan een strategisch plan voor het opzetten van een online kenniscentrum voor theologische toerusting van joodse voorgangers en gemeenteleden.

NPI Palestijnse gebieden

Partner van NET in de Palestijnse gebieden is Bethlehem Bible College (BBC). De opleiding maakte een intensief jaar door. De gewone inkomstenstroom lag gedeeltelijk stil, waardoor nieuwe fondsen moesten worden gevonden. Het face to face-onderwijs werd vervangen door online onderwijs. Bovendien besloot de instelling een aantal gratis cursussen aan te bieden voor mensen die Arabisch spreken en in lockdown zitten. Daarnaast ging het afstandsonderwijs dat altijd al aangeboden werd aan buitenlandse studenten ook tijdens de crisis door. Het aantal studenten en het aangeboden programma bleef hierbij stabiel.

NPI Egypte

NET werkt in Egypte samen met de Koptische Kerk aan de ontwikkeling van een online bachelor ‘Vroege Kerk’. NET geeft technische support en traint de medewerkers in Egypte. Het programma is in 2020 officieel van start gegaan met 36 cursussen en telt nu rond de 70 studenten.

NPI India

In India werkt NET samen met LAMB’s Institute for Field Evangelism, een middelgrote Bijbelschool die sinds 2018 bezig is met het opzetten van een online programma. Door Covid-19 zijn ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt, en in de eerste helft van 2020 volgden bijna 150 studenten van LAMB’s online lessen, zij het in een afgeslankt programma. De verwachting is dat er in de loop van 2021 weer fysiek onderwijs gegeven kan worden, waarna men aan een kleine, gefocuste groep van zo’n dertig studenten het online programma aan wil blijven bieden.

Geroepen door God, vol van het Evangelie, wil hij dit Evangelie graag doorgeven aan mensen om hem heen. Maar… wie zal hém onderwijzen? Begrijpt hij zélf alles wat hij in de Bijbel leest?

Klik op deze link en lees het indrukwekkende levensverhaal van Afraheem uit Pakistan.

Gebedsbijeenkomsten

Het blijkt dat een online cursus starten gemakkelijker is dan de cursus succesvol afronden. Regelmatig persoonlijk contact met de deelnemers is uitermate belangrijk. Een luisterend oor en een mogelijkheid om samen te bidden om een zegen over het werk wat gedaan wordt, is wat Paulus de gemeente in Colossenzen al voorhield (Colossenzen 4:2,3b HSV):“ Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken”. Gebed is onmisbaar bij het werk van NET! De mogelijkheid om met mensen uit allerlei talen en culturen samen in gebed te zijn, is een enorme rijkdom en een onmisbare zegen in de voortgang van het werk. Het koppelen van gebedsbuddy’s uit Nederland aan online groepen wereldwijd geeft de mogelijkheid om  op een wederkerige manier zending dichterbij te brengen. In 2020 zijn er verschillende gebedsgroepen gestart met deelnemers uit India, Gambia en Nederland. Het plan is om dit in 2021 verder uit te breiden en in te bedden in de cursusstructuur.

Strategische
netwerkcontacten

Contacten in Europa

NET Foundation is in 2006 opgericht om voorgangers en evangelisten in afgelegen of gesloten gebieden te ondersteunen bij het volgen van online afstandsonderwijs in combinatie met lokale ontmoetingen. Hiermee richtte het werk zich vooral op het zuidelijk halfrond en niet op Europa. Tegelijk werkt NET sinds haar oprichting ook samen met theologische opleidingen, kerkelijke gemeenten, zendingsorganisaties en diaconale organisaties in Europa ten behoeve van het werk in het zuiden. Genoemd kunnen worden: Stichting Bonisa, De Verre Naasten, Gereformeerde Zendingsbond, GlobalRize, Hudson Taylor, Kom Over en Help, Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk, Spaans Evangelische Zending, Zending Gereformeerde Gemeenten en Zending Hersteld Hervormde Kerk. Op verschillende manieren zijn deze organisaties bij ons wereldwijde werk en netwerk betrokken. Het kan gaan om gezamenlijke (pilot)projecten in de landen waar beide organisaties actief zijn, om financiële en/of inhoudelijke ondersteuning, en/of uitwisseling van lokale contacten en expertise. Daarnaast maken enkele organisaties in Nederland ook zelf gebruik van de programma’s van NET om eigen studenten of projectmedewerkers op afstand toe te rusten en te begeleiden.

Contacten wereldwijd

De missie van NET is direct gericht op de toerusting van voorgangers. Hiermee onderscheidt NET zich van veel andere zendingsorganisaties die vaak een breder werkgebied hebben. Tegelijkertijd is het van groot belang om elkaars werk te kennen en elkaar waar mogelijk te versterken. Hiervoor vinden regelmatig ontmoetingen plaats met strategische partners, veelal tijdens regionale partnerbijeenkomsten. Het gaat onder meer om de volgende organisaties:

 • Asia Theological Association (ATA)
 • Association for Christian Theological Education in Africa (ACTEA)
 • Association of Theological Education in Latin America (AETAL)
 • Bible College Consultation (via MTC in South Africa)
 • Global Associates for Transformational Education (GATE)
 • Horizon Education Network
 • Network for African Congregational Theology (NetACT)
 • Open Doors International
 • Overseas Council International
 • United World Mission

In de samenwerking met andere organisaties houden we steeds voor ogen: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

NET Courses en Trainingen

NET Curriculum

‘Serving in God’s vineyard’

Wat hebben voorgangers die niet toegerust zijn voor hun werk in de gemeente nodig aan training om zich vruchtbaar in te zetten in de gemeente? Deze vraag is leidend bij het opzetten en ontwikkelen van het NET Curriculum. Het NET Curriculum bestaat uit tien Bijbelgetrouwe en praktische cursussen over de essentie van het werk als voorganger. Het zijn cursussen waarbij hart, hoofd en handen aandacht krijgen. Bemoediging en kennis over het geloof en de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament, maar ook hoe je in de praktijk bezig bent, met preken en preekvoorbereiding, onderwijs in de gemeente, pastoraat, het opbouwen van de gemeente of kerkplanting.

Met dit curriculum bieden we een driejarig toerustingsprogramma aan voorgangers,  dat ze, afhankelijk van hun lokale mogelijkheden, online of face to face kunnen volgen. ‘Serving in God’s vineyard’ (dienen in Gods wijngaard) is het thema van het curriculum. Het is het verlangen van NET dat voorgangers die toegerust worden met deze cursussen, in welke cultuur dan ook, in Hem, de ware Wijnstok blijven, vrucht dragen, Zijn discipelen zullen zijn en daarmee de Vader verheerlijken. We zijn dankbaar voor de bemoedigende reacties van voorgangers uit het veld.

Klik hier voor het curriculum.

Cursusontwikkeling 2020

In 2020 zijn er drie nieuwe cursussen ontwikkeld:

 • Teaching God’s way
 • Living for Christ
 • The Church, the body of Christ.

De cursus ‘Teaching God’s way’ behandelt waarom er onderwijs in de gemeente nodig is, voor welke doelgroepen, hoe je dat vormgeeft en waarover dat onderwijs kan gaan. De Apostolische geloofsbelijdenis en het Onze Vader zijn daarbij als uitgangspunt genomen. De cursus over discipelschap kreeg de naam ‘Living for Christ’. De rode draad hierin is het werk van de Heilige Geest in het hart, waardoor de gelovige van binnenuit verandert. Twee kernbegrippen zijn discipelschap en dienstbaarheid. Een levende relatie met de Heere wordt merkbaar: in het persoonlijk leven, in de omgang met medegelovigen, in het diaconaat en in het getuigenis onder niet-gelovigen. De derde cursus is ‘The Church, the body of Christ’ en gaat over het wezen, de organisatie en het bestuur van de kerk, met een tweeledige focus: het inzetten van de gaven en talenten van gemeenteleden en hoe de kerk haar leden kan helpen om te getuigen en nieuwe gemeenten te stichten. Er is hiervoor op drie continenten veldonderzoek verricht naar kerkplanting en de opgedane ervaringen in deze verschillende culturen zijn verwerkt in de cursus. Daarnaast zijn er drie cursussen herschreven, God’s call to ministry, Passion to preach en Pastoral care.

Van iedere cursus worden twee varianten gemaakt: een online variant met online inhoud, een video en opdrachten en een face to face-versie bestaande uit een tekstboekje en een praktijkopdracht voor de deelnemers en een handleiding voor de trainer, voor op een conferentie. Inmiddels is ca. 70% van het curriculum ontwikkeld. We zijn dankbaar dat de cursusontwikkeling in 2020 een flinke impuls heeft gekregen, want de vraag vanuit het veld is erg groot. In 2020 zijn deze laatste twee cursussen ook al aangeboden. We zien er naar uit dat er in 2021 conferenties gegeven worden over de nieuwe cursussen.

In gebieden waar online onderwijs niet mogelijk is, geeft NET de cursussen face to face via lokale conferenties. Aan het eind van zo’n conferentie wordt aan de voorgangers een tekstboekje meegegeven van deze cursus. Er zijn nu van de eerste vijf cursussen tekstboekjes beschikbaar in het Engels, Spaans en Urdu. Door samenwerking met lokale partners kon in 2020 ook gestart worden met vertaling in het Chichewa en Kirundi, talen die in meerdere Afrikaanse landen gesproken worden en in het Tamil (India). Vertaling in het Amhaars, Nuer en Oromo (Ethiopië) en in twee lokale talen uit Oeganda (Luo, Luganda) werd voortgezet. De cursusboekjes vinden gretig aftrek onder voorgangers.

Om te zorgen voor een goede overdracht en verwerking van de leerstof tijdens de conferenties, zijn er bij vier cursussen handleidingen voor trainers ontwikkeld. In deze handleidingen staan suggesties voor interactie en verwerking van de lesstof op conferenties voor de trainers en een opdracht die voorgangers na de conferentie meekrijgen om het geleerde in hun eigen gemeente toe te passen.

 

Afraheem uit Pakistan volgde de cursus over het Oude Testament: “Het was een zeer interessante en leerzame cursus. Veel kerkleiders hebben niet de mogelijkheid voor deze diepgaande studie, maar elke christen zou deze cursus moeten doen. Ik leerde dat het Oude Testament een zeer noodzakelijk onderdeel is van Gods Woord en deel uitmaakt van Gods plan dat begint bij Abraham en doorgaat tot Openbaring. Veel christenen hier denken dat het Oude Testament nu niet nodig is. De cursus is een zegen voor mij geweest. De nieuwe dingen die ik leerde heb ik in mijn kerk onderwezen, tot vreugde van mijn gemeenteleden.”

Met grote regelmaat komen reacties bij NET binnen met een soortgelijke strekking: de cursussen die NET wereldwijd aanbiedt zijn tot zegen en vele voorgangers worden erdoor bemoedigd.

Reactie van pastor Lucky Simon (Nigeria) op de cursus Huwelijk en gezin:

‘Het onderwerp was niet alleen relevant maar ook de moeite waard. Het doorlezen van de gedachten van de auteur over de essentie, missie en het geheim van het huwelijk was zeer nuttig en geestverruimend voor mij.’

 

 

Reactie van Jenifer Omemo (docent NET Study Centre Kenia) op de cursus Huwelijk en gezin:

Het was een grote investering in mijn leven en bediening, want in mijn dienst als vrouw van een dominee en als hulp, zijn dit de kwesties die ik tegenkom in mijn dagelijkse bediening. Daarom ben ik nu beter toegerust op dit gebied.

 

 

Reactie van pastor Berhanu Degefa (Ethiopië) op de cursus God’s call to ministry:

Ik waardeer hoe het boek is georganiseerd. Het is gebaseerd op de Bijbel. Het verandert mijn leven, mijn bediening en mijn houding tegenover anderen, mezelf en tegenover God. In deze tijd zijn we allemaal aan huis gebonden. Ik train mensen die willen dienen, zodat ze anderen kunnen helpen.

 

Online Train-the-trainer cursussen

Om voorgangers op een goede manier te kunnen onderwijzen volgt iedere trainer eerst zelf een online cursus bij NET, onder begeleiding van een e-coach. Het maakt de docent vertrouwd met de inhoud.

In totaal is in 2020 acht keer een online cursus gegeven aan meer dan 30 trainers van NET Study Centres en NTT-partners. Het aantal getrainde opleiders is gegroeid. De trainers kwamen uit diverse landen in Afrika (Kenia, Oeganda, Ethiopië, Gambia, Burundi, Nigeria) en India. De volgende cursussen zijn gegeven: God’s way of salvation, God’s call to ministry, Survey of the Old Testament, Survey of the New Testament, Pastoral care en Marriage & family. Door de pandemie is een aantal conferenties in Afrika niet doorgegaan, waardoor ook de voorbereidende online cursussen zijn uitgesteld. Nieuw was dit jaar dat er buddy’s uit Nederland meededen aan de cursus en dat er gebedsmomenten waren met deelnemers, wat door hen als heel bemoedigend werd ervaren.

 

Organisatie

NET Foundation richt zich op het toerusten van voorgangers wereldwijd. Daarbij is het belangrijk dat zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers relevante kennis en ervaring hebben op het gebied van zending, theologie, onderwijs en technologie.

Bestuur

Per 1 januari 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Bart Bolier, eigenaar Buytengewoon tuinontwerp en -realisatie, ouderling Ger. Gem. in Ned. te Elspeet, schrijver van diverse boeken.
 • Ds. Laurens-A. den Butter (voorzitter), predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsburg, voorzitter deputaten Buitenlandse Kerken, lid hoofdbestuur HSV.
 • Drs. Rens Rottier (tweede voorzitter), voorzitter college van bestuur van Driestar Educatief te Gouda.
 • Drs. Tineke van der Waal-Goudriaan (secretaris), eigenaar Bureau Groen, freelance journalist.
 • Drs. Rik van Groningen (penningmeester), docent Hoornbeeck College Rotterdam.
 • Dhr. Steven Middelkoop MA, kandidaat HHK, pastoraal werker, eindredacteur podcast RD, lid redactieraad Gezinsgids.
 • Prof. dr. Mart-Jan Paul, hervormd predikant, senior docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede, hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en eindredacteur van de Studiebijbel Oude Testament.

In het jaar 2020 was bestuurslid Henk Kievit aftredend en niet meer herkiesbaar. In zijn plaats trad Bart Bolier aan als nieuw bestuurslid. Het afscheid van Henk Kievit kon vanwege de Covid-19 maatregelen niet doorgaan. We hopen dat dit in het voorjaar van 2021 kan plaatsvinden. Tot die tijd zal Henk Kievit zijn gewaardeerde inbreng in het bestuur nog hebben. Henk Kievit is vanaf het begin betrokken geweest bij het werk van NET Foundation.

Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer om de voortgang van het werk te bespreken. De jaarlijkse visievergadering van bestuur met team kon eveneens vanwege de Covid-19 maatregelen niet doorgaan. Naast de bestuursvergaderingen zijn bestuursleden betrokken in kleinere commissies/werkgroepen. Er zijn enkele besprekingen geweest rondom fondsenwerving, de organisatiestructuur en vanuit het bestuur is Mart-Jan Paul betrokken bij de cursusontwikkeling. De gevolgen van de coronacrisis zijn online besproken met de leden van het dagelijks bestuur inclusief de tweede voorzitter. In maart 2020 kwamen alle werkzaamheden stil te liggen en vanaf die periode kon er niet meer gereisd worden. Dit had ingrijpende gevolgen voor de projecten in het veld, maar ook voor de fondsenwerving. Aan het eind van het jaar past dankbaarheid dat het werk toch doorgang kon vinden. Er werden nieuwe wegen gezocht en gevonden. Soli Deo Gloria.

Medewerkers en vrijwilligers

De personele bezetting van het kantoor in Apeldoorn is tijdens het verslagjaar niet gewijzigd. Wel is in het verslagjaar een Verhalenverteller benoemd, die met ingang van 1 januari 2021 in dienst treedt voor 0,33 fte. Ook Corien de Wit, al jaren als vrijwilliger en deels ook als zzp-er betrokken bij NET, komt per 1 januari 2021 in dienst voor 0,22 fte. Zij coacht de cursisten van de online cursussen. De totale kantoorbezetting bestond uit ongeveer 3,7 fte. Daarnaast kwam Daan Otterspeer per 1 maart 2020 als stagiair het team versterken. Daan doet Hbo-Theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede en is voor de eindejaarsstage betrokken bij NET. Deze stage begint op de helft van het derde jaar en loopt door in de afstudeerfase. Daan is o.a. betrokken bij de online cursussen, gebedsgroepen en zal onderzoek doen naar contextualisatie op het veld.

NET werkt samen met een fijne groep gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die daarvoor met regelmaat naar het kantoor in Apeldoorn komt. De taken van vrijwilligers zijn divers, zoals het werven van fondsen, het verzorgen van gastlessen, voorlichting over het werk van NET geven op scholen en verenigingen of voor ouderen, het opzetten van lesmaterialen, het aanleveren van projectvoorstellen en -rapportages en het coördineren van een NET Studiecentrum. Zij hebben een belangrijke en waardevolle inbreng. Ook vanuit huis worden door vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht. Dit varieert van het vertalen van nieuwsbrieven voor onze partners, correctie van de Engelse taal gebruikt bij NET Courses, het inspreken van Engelse tekst in de cursusvideo’s, ondersteuning bij technische zaken rond itslearning en het maken van verkoopmaterialen ten behoeve van de stand. In 2020 is Karinda van ’t Rot als vrijwilliger aangetreden. Zij is betrokken bij de kerngroep scholen/verenigingen. Nog niet eerder genoemd, maar ook als vrijwilliger betrokken: Ad de Pater, die het NET Study Centre in Kenia coördineert en Wilfred van der Kooij. De laatste zet zich in op diverse fronten: betrokken bij het opzetten van contacten in India, buddyproject voor de online cursussen, voorlichting, gebedsbijeenkomsten met mensen in Gambia en India. Wij zijn dankbaar voor zoveel betrokkenheid bij ons werk.

De coördinatie van het werk in Latijns-Amerika met betrekking tot partnerscholen is vanaf 2016 in handen van Edgar Baldeón. Medewerkers en vrijwilligers vormen samen een betrokken team en er kan en mag op deze manier veel werk verzet worden.

In het najaar hebben we online afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde vrijwilligers: Rob Jansen en Henk Speksnijder. Rob Jansen heeft enkele jaren de financiële administratie van NET verzorgd, Henk Speksnijder heeft dat eerder ook gedaan en was o.a. betrokken bij de invoering van het CRM-systeem en het opzetten van managementrapportages. Wij zijn dankbaar voor het werk dat zij voor NET -als radertje in het werk van het Koninkrijk van God- hebben gedaan. Het werk van Rob Jansen wordt deels overgenomen door Gerben ten Ham, die als zzp-er voor ons de financiële administratie verzorgt.

In januari 2020 vond een nieuwjaarsbijeenkomst plaats met bestuur en team. In november was er een ‘heidag’, waarin door het team plannen werden gemaakt en gepresenteerd voor 2021. Deze jaarlijkse sessie vond ditmaal online plaats. Per (half) kwartaal werden voortgangsoverleggen gehouden, waarin teamleden elkaar informeren over de werkzaamheden. Op dinsdag hebben we ons wekelijkse Bijbel- en gebedsuur. Een waardevol moment -zeker in het jaar van veel thuiswerken- waarin we elkaar vanuit Gods Woord mogen inspireren en bemoedigen en waarin we met elkaar bidden en danken voor de werkzaamheden, maar ook voor de (persoonlijke) noden van de mensen die betrokken zijn bij het werk van NET, in het veld en in Nederland.

Financiën

De missie van NET is lokale voorgangers Bijbelgetrouw toe te rusten. We brengen hiervoor mensen, ideeën en middelen bij elkaar en in beweging. Vanuit deze faciliterende, stimulerende en ondersteunende doelstelling zijn we in staat om met een relatief laag werkbudget veel te bereiken. Naast de professionele inzet van de medewerkers is voor ons de gepassioneerde inzet van vrijwilligers en donateurs, die vanuit een persoonlijke roeping of bewogenheid onze missie ondersteunen, van groot belang.

Dankbaar zijn wij dat in 2020 -ondanks Covid-19- de inkomsten van NET Foundation vanuit fondsenwerving opnieuw zijn gegroeid. Een stijging van de inkomsten was begroot, om de activiteiten van NET -die zich steeds meer uitbreiden- te kunnen financieren. Maar tijdens de eerste lockdown kwam de fondsenwerving stil te liggen en allerlei geplande acties moesten worden afgezegd. Na enkele maanden is de fondsenwerving echter weer voortvarend opgepakt. We deden niet tevergeefs een beroep op trouwe gevers en er ontstonden nieuwe contacten. Een bijzondere zegen van God, waarvoor we Hem de dank willen brengen. Soli Deo Gloria!

In 2020 kwam er ruim € 460.000 binnen. De verdeling van de inkomsten over de verschillende geversgroepen vindt u in het cirkeldiagram. Onder de overige baten viel een actie die onder bestuur en team is gehouden voor coronahulp in de gebieden waar NET werkzaam is. De stijging van inkomsten ten opzichte van 2019 bedraagt ongeveer € 10.000, een stijging van 2,4%.

Totale inkomsten

Totale uitgaven/kosten

Uitgaven/kosten verdeeld over projecten

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor NET Foundation. Geplande sponsorgesprekken in Noord-Amerika en nieuwe initiatieven in Nederland werden vanwege de geldende lockdowns geannuleerd. Tegelijk werd een groot gedeelte van de gemiste inkomsten gecompenseerd door extra financiering van bestaande sponsoren en doordat een gedeelte van de personeelskosten enkele maanden door de NOW-regeling werd opgevangen. Ook werd er op projectuitgaven gesnoeid. In totaal waren de inkomsten daardoor uiteindelijk € 36.500 hoger dan uitgaven. Dit bedrag zal voor een groot deel aan de continuïteitsreserve worden toegevoegd. Dit is van belang, omdat deze was gedaald tot ongeveer € 21.600. NET Foundation wil graag zo veel mogelijk geld besteden aan de projecten, daar waar de voorgangers bereikt worden. Maar om dit te kunnen doen, is het ook belangrijk een buffer te hebben, waardoor de continuïteit van het werk zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Deze verantwoordelijkheid heeft NET ook ten opzichte van de mensen in het veld, met wie afspraken over de projecten worden gemaakt.

Evenals in 2019 worden de inkomsten en uitgaven verantwoord naar onze drie pijlers: de NET Study Centres, de NET Partner Institutions en NET Product Development & Train the Trainer. Dit vindt u op deze manier in de cirkeldiagrammen weergegeven.

De officiële jaarrekening is -zodra deze is gecontroleerd door de accountant- te vinden op onze website.

Communicatie en fondsenwerving

NET kijkt terug op een jaar waarin veel werk is verzet om voldoende financiële middelen binnen te halen voor de uitvoering van de activiteiten van NET.

In 2020 hebben we de inkomsten vanuit fondsenwerving licht zien stijgen (zie tabel bij de Financiën) in Nederland. De fondsenwerving in het buitenland (USA) is gestart in 2019 door middel van een samenwerking met MissionInvest. In 2020 is de fondsenwerving in de USA grotendeels in de wacht gezet vanwege de uitbraak van Covid-19. In 2021 hoopt NET voor de projecten in Mexico en Cuba de overige financiering te ontvangen vanuit het buitenland (USA).

De lichte stijging van de inkomsten op het gebied van fondsenwerving in 2020 is een zegen geweest voor NET. De uitbraak van Covid-19 had gevolgen voor de inkomsten van NET maar ook voor haar uitgaven. Doordat het reizen naar het buitenland niet meer mogelijk was vanaf eind maart en face to face-conferenties geen doorgang konden vinden vanwege beperkende maatregelen van de lokale overheden, heeft NET haar begroting naar beneden kunnen bijstellen.

NET is in 2020 blijven investeren in het vergroten van haar naamsbekendheid in de reformatorische achterban door het voeren van advertentiecampagnes, het versturen van nieuwsbrieven en het ontwikkelen van podcasts ter bemoediging van onze lokale voorgangers, maar ook voor onze achterban. Ook is eind 2020 de vacature Verhalenverteller/communicator vervuld. Per 1 januari 2021 zal dhr. A.J. van den Noort bij NET in dienst komen. De verhalenverteller van NET zal de levensverhalen en omstandigheden van de lokale voorgangers en evangelisten in woord en beeld doorgeven aan onze achterban.

Bekijk video

Particulieren

Het totaalbedrag aan giften vanuit de particuliere sector is gestegen. De inspanningen om meer particulieren te bereiken, vertalen zich in een stijging van ruim zestig procent. Deze stijging is onder andere het resultaat van de campagnes in de maanden mei, oktober en december. In deze maanden hebben we de particuliere achterban middels interviews en advertenties in nieuwsbladen, podcasts, kranten en sociale media op de hoogte gebracht van ons werk. Daarnaast wordt de achterban geïnformeerd over ons werk door middel van nieuwsbrieven (zowel digitaal als op papier). De nieuwsbrieven worden meerdere malen per jaar verstuurd aan ongeveer 2.000 mensen.

Kerken en verenigingen

In 2020 waren diverse gemeenten betrokken bij het werk van NET Foundation. Twee keer werd een mailing verzonden naar diaconieën van kerken uit de gereformeerde gezindte. Diverse diaconieën hebben hier positief op gereageerd. De betrokkenheid van kerken en diaconieën is in 2020 verder gestegen.

Op verschillende plekken en bij verschillende verenigingen mocht NET presentaties geven over het werk van NET, alhoewel dit door Covid-19 minder vaak heeft kunnen plaatsvinden dan gewenst.
Ook werd er in 2020 aandacht besteed aan het verbinden van voorgangers in Nederland aan voorgangers op het zuidelijk halfrond. Middels het versturen van brieven en mailings heeft NET een appèl gedaan op voorgangers in Nederland om als buddy te fungeren voor een voorganger lokaal. Dit project zal in 2021 verder worden uitgerold.

Scholen

Begin oktober organiseerde de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen een lessenmarathon, waarbij leerlingen gesponsord werden. Dit leverde een prachtig bedrag op van € 8.400 ten bate van ons werk.

In 2020 heeft NET samenwerking gezocht met Driestar Educatief in Gouda door het ontwikkelen van een lessenpakket voor het basisonderwijs en voor middelbare scholen. In 2021 zal dit materiaal in gebruik worden genomen.

Bedrijven en ondernemers

In 2020 is veel aandacht besteed aan contacten met ondernemers en fondsen. NET werkt inmiddels samen met MissionInvest met als doel te groeien in nieuwe markten. Het afgelopen jaar was er opnieuw sprake van groeiende inkomsten vanuit deze doelgroepen. Dit was wel minder dan beoogd, vanwege de uitbraak van Covid-19. Dit is te lezen in de tabel Financiën. Een aantal van deze ondernemers en fondsen maken deel uit van het GET Connected netwerk. De deelnemers willen vanuit een gedeelde interesse en christelijke levensovertuiging actief betrokken zijn bij het werk in het Koninkrijk van God.  Participanten worden op de hoogte gehouden door middel van digitale nieuwsbrieven .

De jaarlijkse GET Connected-bijeenkomst is geannuleerd vanwege Covid-19. Dit geldt ook voor de jaarlijkse NET Rally en de geplande ondernemersreis naar Kenia. In 2021 hopen we deze activiteiten te realiseren.

‘NET Foundation is een zeer gewaardeerde partner van MissionInvest; er is over en weer vertrouwen en met plezier werken we samen. Echt een zegen! Met elkaar zetten we ons in om zakelijke relaties te verbinden aan de prachtige missie van NET. Hoe heerlijk is het om schouder aan schouder te werken vanuit een gezamenlijk verlangen: dienen in Gods Koninkrijk. De Bijbel spoort ons aan het Evangelie uit te dragen, wereldwijd! En die opdracht heeft haast! Graag willen we christen-ondernemers mobiliseren om een deel van hun donaties ook juist te bestemmen voor missionair werk; dat mag best extra prioriteit krijgen! Ik ben blij dat vanuit het netwerk van MissionInvest nu ook een aantal christen-ondernemers dit werk steunt. Vanaf 2021 willen we gezamenlijk in Amerika fondsenwerving op starten via MissionInvest USA. Als ondernemer verleg ik graag mijn grenzen… zeker als het gaat om de verspreiding van het Evangelie wereldwijd!’

Wim Hasselman

Colofon

Dit is een uitgave van NET Foundation, maart 2021

Kamer van Koophandel: 09163429
Statutaire vestigingsplaats: Ede
Redactie: NET Foundation
Beeld: NET Foundation, Carel de Lange
Concept & ontwikkeling: BeeldBlinkers (jaarverslag.org)

 

Contact

Wilt u meer weten over NET Foundation of ons werk steunen?
Dat kan op de volgende manieren:

 • Bid voor ons werk en voor onze wereldwijde werkers.
 • Steun als bedrijf, school of kerk een specifiek project, land of persoon.
 • Nodig ons uit voor een boeiende presentatie op een gemeenteavond, vereniging of Bijbelkring.
 • Kies NET Foundation als bestemming voor een collecte of actiemarkt in uw gemeente.
 • Kijk eens naar de unieke mogelijkheid die NET heeft met betrekking tot boeiende gastlessen over bijvoorbeeld het thema zending en sponsoracties op scholen.
 • Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 • Volg ons op Facebook en Instagram, like en deel onze berichten zodat nóg meer mensen horen van ons werk.

 

Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn
t (055) 20 00 236
e info@netfoundation.nl
w www.netfoundation.nl
IBAN NL08 RABO 0126 9306 19

Volg NET ook via social media: